תקנות מינוי מגשר

דף הבית הערכה מוקדמת של סכסוך English גלרית תמונות/ Photos פרופיל המשרד קישורים גנאלוגיה גישור בוררות הצוות

למעלה תקנות הגישור תקנות מינוי מגשר

תקנות אלו בוטלו

תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשנ"ו- 1996

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79 ד (א) ו- 109 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984 (להלן- החוק), סעיף 26(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה- 1995 ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1)    בתקנות אלה –

"בית משפט" – למעט בית משפט לתביעות קטנות;

"גישור"- שמשמעותו בסעיף 79ג לחוק;

"המרכז הארצי" - המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים במשרד המשפטים.

גשר" – כמשמעותו בתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג- 1993 (להלן – תקנות הגישור).

רשימת מגשרים

2)   א)  מנהל בתי המשפט (להלן- המנהל) יעמיד לרשות בתי המשפט רשימה של מגשרים (להלן הרשימה), לפי הנושאים שבהם הם מתמחים; המנהל יעדכן את הרשימה מדי ששה חודשים, אם יהיה צורך בכך, ורשאי הוא לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי תקנה 3 להוציא מגשר מן הרשימה מטעמים שיפרט.

       ב)   ברשימה ייכללו מגשרים בעלי הכישורים והנסיון המקצועי שנתמנו לפי תקנות אלה.

ועדה מייעצת

3)   המנהל, באישור שר המשפטים, ימנה ועדה מייעצת לענין גישור שתייעץ לו בקביעת אמות המידה לענין הכישורים והנסיון הנדרשים ממגשר, לענין הדרישות להוכחתם, ולעניינים אחרים, לפי בקשתו (להלן- הועדה המייעצת).

כישורים ונסיון

3א. א)מגשר שייכלל ברשימה הוא מי שנתקיימו בו כל אלה:

                     1)   עבר קורס הכשרה עיוני ומעשי של הליך הגישור (להלן- הכשרה כללית) של 40 שעות לימוד לפחות או קורס הכשרה בענייני משפחה של 60 שעות לפחות (להלן הכשרה בענייני משפחה);

                     2)   הוא בעל תואר בוגר מאת מוסד מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח- 1958, ויש לו חמש שנות ניסיון לפחות בתחום עיסוקו המקצועי;

                     3)    אם הוא נמנה ברשימת המגשרים בענייני משפחה-

                         (א)   הוא בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה, בעבודה סוציאלית או בייעוץ חינוכי או בתחום אחר שאישרה הועדה המייעצת, ויש לו ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום לימודיו, או שהוא רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין ועסק בעריכת דין חמש שנים לפחות;

                        (ב)    עבר הכשרה בענייני משפחה, ואם עבר הכשרה כללית עבר קורס השלמה בענייני משפחה של 20 שעות לימוד לפחות.

ב) תכנית הלימודים של קורס ההכשרה תאושר בידי הועדה המייעצת, אשר תבחן את כישוריהם של מנחי הקורס ואת ניסיונם; הקורס יהיה כפוף להערכה תקופתית של הועדה המייעצת.

הערכה תקופתית

3ב.     א)    מגשר שייכלל ברשימה יהיה נתון להערכה תקופתית מטעם המרכז הארצי.

ב) המרכז הארצי רשאי לקיים הערכה תקופתית, בין מיזמתו ובין אם הוגשה לו תלונה על הליכי גישור שניהל אותו מגשר.

ג) המרכז הארצי רשאי להביא לפני הועדה המייעצת את ממצאי ההערכה התקופתית, כדי שתשקול אם להמליץ למנהל להוציא מגשר מן הרשימה.

בקשה להיכלל ברשימת המגשרים

  4)     א)  בקשה להיכלל ברשימה תוגש למנהל בשלושה עותקים לפי טופס 1, לבקשה תצורף התחייבות של המועמד לקיים את הגישור על פי תקנות הגישור.

         ב)   ברשימת המגשרים ייכללו מגשרים אשר הודיעו כי יהיו מוכנים להתחיל בגישור בתוך תקופה שלא תעלה על עשרים ואחד ימים משעה שיידרשו לכך או בתוך תקופה קצרה יותר שיקבע בית המשפט, ואשר הודיעו על שכר הטרחה המרבי שלהם לשעה.

ב1)    לא ייכלל ברשימה מגשר שהורשע בעבירה אשר מחמת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מגשר.

           ג)   המנהל יעביר את הבקשות לועדה המייעצת, אשר רשאית לאחר שעיינה בטופס ובמצורפיו, להזמין את המועמד לראיון; החליטה הוועדה להמליץ על הכללתו של המועמד ברשימה, תעביר את המלצתה למנהל; החליט המנהל לאשר את הבקשה ירשום את המועמד ברשימה ויצרף לה את טופס המועמדות המאושר.

פרסום הרשימה

4א. ההרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור בכל בית משפט, וייכללו בה פרטי המגשר כפי שפורטו בבקשה לפי תקנה 4(א), למעט פרטים בענין הרשעה או ביצוע של עבירה פלילית, פרטי הממליצים לפי סעיף 6 לטופס 1 שבתוספת הראשונה ופרטי קורות חיים לפי סעיף 11 באותו טופס.

 

מינוי מגשר

5)   הסכימו בעלי דין להצעת בית משפט להעביר ענין לגישור ולא הגיעו לידי הסכמה על מינוי מגשר, רשאי בית המשפט לבחור מגשר מתוך הרשימה.

תחילה

6)   תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 4(א)

טופס הגשת מועמדות להיכלל ברשימת המגשרים

א. פרטים אישיים

שם:   _____________________________________________

כתובת: ____________________________________________

טלפון ופקס: _________________________________________

מין וגיל:  ___________________________________________

עיסוק (בנוסף לעיסוק בגישור):      _______________________

*מספר רשיון העיסוק (אם העיסוק טעון רשיון) ותאריך קבלתו:

_______________________________________

מקום עבודה: ______________________________________

כתובת מקום העבודה:  _______________________________

השכלה על תיכונית:         _____________________________

ב. הכשרה בגישור

המסגרת שבה נרכשה ההכשרה: ________________________

*תכנית הקורס והיקפו:          _________________________

*הסמכה על ידי מי ומועדה: _________________________

תקופת הנסיון בגישור:         __________________________

מסגרת הניסיון בגישור (באופן פרטי או במסגרת מוסד):

________________________________________________

תחומי העיסוק בגישור: _______________________________

שמות ממליצים (למעט צדדים לגישור שבו היה המועמד מגשר):

 

ג. בתי המשפט שבהם המועמד מעונין להיות מגשר    __________                     

 

ד. נושאים שבהם המועמד מעונין להיות מגשר ____________

 

ה. שכר הטרחה המרבי לשעה_________________________

                       

                           

_________________________ ___________________________

              תאריך                                                     חתימה

 לפריט המסומן ב * יש לצרף תעודות ואישורים.

 

 אישור מנהל בתי המשפט

_________________________                ___________________________

            תאריך                                                        חתימה

 כ"ה בסיון התשנ"ו (12 ביוני 1996)

                            דוד ליבאי

שר המשפטים

רח' היצירה 19, רמת גן 52521 טלפון: 5757755 03 פקס: 5755762 03

דואר אלקטרוני: office@golan-law.co.il